Privacy Policy

Privacy policy 

For English see below.  

NEDERLANDS

Omdat je bestellingen kunt plaatsen via mijn website en ik daardoor persoonsgegevens ontvang, is er een privacy policy. Hieronder kan je lezen hoe deze in elkaar zit. 

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
Stigerwoods, gevestigd aan Zamenhofstraat 150 (unit 128)
1022 AG Amsterdam, the Netherlands, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://stigerwoods.com/ -  Zamenhofstraat 150 (unit 128) - 1022 AG Amsterdam, the Netherlands - +31624668360 . Martijn Smulders is verantwoordelijk voor de Gegevensbescherming van Stigerwoods. Martijn is te bereiken via info@stigerwoods.com

Persoonsgegevens die Stigerwoods verwerkt.
Stigerwoods verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van zijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Stigerwoods verstrekt.

Een overzicht van deze persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op deze website (alleen aankopen) 
- Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag Stigerwoods persoonsgegevens verwerkt
Stigerwoods verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van de diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren

Delen van persoonsgegevens met derden
Stigerwoods verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Post.nl voor het verzenden van jouw pakket. 

Cookies, of vergelijkbare technieken
Stigerwoods gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Stigerwoods gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Stigerwoods hiermee de website optimaliseren, zodat je altijd de prettigste ervaring krijgt online. Zowel op de website als in zoekmachines. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Stigerwoods kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Stigerwoods zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met op via info@stigerwoods.com, dan verwijderen we deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stigerwoods maakt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stigerwoods) tussen zit. Stigerwoods gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Shopify (e-commerce platform) - Mollie (betalingsplatform) - Google Analytics (Analyse van website)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stigerwoods bewaart je persoonsgegevens om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, ook nadat je een bestelling hebt geplaatst. Veel mensen bestellen op ten duur meerdere werken - en dit maakt het bestelling process + de administratie voor beide partijen makkelijker. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stigerwoods neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Martijn via info@stigerwoods.com

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stigerwoods en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Stigerwoods een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stigerwoods.com.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek.

Stigerwoods wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Tot slot 
Als er iets niet duidelijk is of je hebt een vraag - email mij op info@stigerwoods.nl. 

Martijn. 

 

ENGLISH

Because you can place orders via my website and I receive personal data as a result, there is a privacy policy. Below you can read how it works.

Responsible for the processing of personal data
Stigerwoods, located at Zamenhofstraat 150 (unit 128)
1022 AG Amsterdam, the Netherlands, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details
https://stigerwoods.com/ - Zamenhofstraat 150 (unit 128) - 1022 AG Amsterdam, the Netherlands - +31624668360. Martijn Smulders is responsible for Stigerwoods' Data Protection. Martijn can be reached via info@stigerwoods.com

Personal data that Stigerwoods processes.
Stigerwoods processes your personal data because you use the services and / or because you provide this data to Stigerwoods yourself.

An overview of these personal data:
- First and last name
- Address data
- Phone number
- E-mail address
- Location data
- Information about your activities on our website (only orders) 
- Internet browser and device type

For what purpose and on what basis we process personal data
Stigerwoods processes your personal data for the following purposes:
- Handling your payment
- To be able to call or e-mail you if this is necessary to carry out the services
- To inform you about changes to the services and products
- To deliver goods and services to you

Sharing of personal data with third parties
Stigerwoods only provides to third parties and only if this is necessary for the execution of the agreement with you or to comply with a legal obligation. Consider, for example, Post.nl or other supply chains services for sending your package.

Cookies, or comparable techniques
Stigerwoods only uses technical and functional cookies. And analytical cookies that do not infringe your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use.

They ensure that the website works properly and, for example, remember your preferred settings. We can also use this to optimize our website, so that you always get the best experience online. Both on the website and in search engines. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it no longer stores cookies. In addition, you can also delete all information previously saved via your browser settings.

Special and / or sensitive personal data that we process
Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors under the age of 16. Unless they have permission from their parents or guardian. However, we cannot check whether a visitor is older than 16. We therefore advise parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us at info@stigerwoods.com and we will delete this information.

Automated decision making
Stigerwoods makes decisions based on automated processing on matters that can have (significant) consequences for people. These are decisions taken by computer programs or systems, without involving a person (for example, a Stigerwoods employee). Stigerwoods uses the following computer programs or systems: Shopify (e-commerce platform) - Mollie (payment platform) - Google Analytics (Website optimisation) 

How long do we keep personal data
Stigerwoods stores your personal data in order to provide you with the best possible service, also after you have placed an order. Many people eventually order multiple works - and this makes the ordering process + administration easier for both parties.

How we protect personal data
Stigerwoods takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized changes. If you feel that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact Martijn via info@stigerwoods.com

View, modify or delete data
You have the right to view, correct or delete your personal data. You also have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by Stigerwoods and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal data that we have about you in a computer file to you or another organization mentioned by you.

You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to info@stigerwoods.com.

To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen Service Number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We respond to the request as soon as possible, but within four weeks.

Stigerwoods would also like to point out that you have the option to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Finally
If something is not clear or you have a question - email me at info@stigerwoods.nl.

Martijn.